PROJEKTOWANIE

Kompleksowe usługi projektowe w zakresie sieci,
przyłączy i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych.

WYKONAWSTWO

Budowa sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Przeglądy Okresowe Obiektów Budowlanych

Zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddane kontroli:

1. Okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

2. Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą ta obejmuje również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

3. Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 podlegają okresowej kontroli, o której mowa w pkt 1 co najmniej dwa razy do roku.

Oferujemy:

  • wykonanie okresowych przeglądów budowlanych (rocznych i pięcioletnich)
  • wykonanie przeglądów kominiarskich
  • wykonanie przeglądów i sprawdzenie szczelności instalacji gazowych.

Ofertę kierujemy do właścicieli budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej, przedsiębiorstw oraz zarządców nieruchomości.

Koszt wykonania przeglądu ustalany jest indywidualnie i jest uzależniony od ilości obiektów, ich wielkości oraz zakresu prac jakie trzeba wykonać.

Zapraszamy do współpracy.